• Hotel Kamei
  • Ubytovanie, Turistika, Hotel Kamei, Hotel slovensko
  • Sluzby, Bar, Tenisove kurty, Rybacka, Polovacka
  • Wellness, Hotel Kamei, Sauna, Bazen, Rekreacia
  • Cennik, Hotel Kamei, Lyzovanie, Jazda na koni
  • Fotogaleria, Drevene kostoliky, Zemplin, Vychodne karpaty
hotel Kamei, hotel Slovensko, wellness, sauna, bazen, lacne ubytovanie
Rýchly kontakt
Telefón: +421 905 729 055
E-mail: recepcia@kamei.sk
Adresa: Hotel Kamei, Sninské rybníky, Rybnická 2709
 069 01 Snina
ÚvodNovinkyDenné menuRezerváciaOchrana osobných údajov
Lacne ubytovanie, ubytovanie, vikendove pobyty, rekreacia, vychodne karpaty

  Ochrana osobných údajov


Ďakujeme, že ste navštívili túto webovú stránku. Dúfame, že si užívate spoznávanie spoločnosti METRONEX s.r.o. prevádzka hotel Kamei*** so sídlom Rybnická 2709, IČO 36 477 109 Spoločnosť Metronex, s.r.o. rešpektuje vaše právo na súkromie vo svete internetu pri používaní našej webovej stránky a pri elektronickej komunikácii s nami. Zaviedli sme všetky potrebné opatrenia potrebné na bezpečné uchovanie všetkých vašich osobných údajov, ktoré nám poskytnete spôsobom popísaným nižšie.

Základná legislatíva

V systéme HORES, ktorý METRONEX s.r.o. - prevádzka hotel Kamei*** používa sú zapracované nástroje, ktoré pomôžu používateľom uplatniť zásady podľa nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, a Smernice Európskeho parlamentu a rady (EÚ) č. 2016/680. Nižšie uvedené zásady vytvárajú nový modernizovaný právny rámec ochrany osobných údajov, ktorý má za cieľ zabezpečiť rešpektovanie základných práv a slobôd, predovšetkým práva na ochranu osobných údajov v prostredí nových a stále častejšie používaných informačných a komunikačných technológií a zároveň podporiť posilňovanie a zbližovanie ekonomík členských štátov Európskej únie v rámci vnútorného trhu Európskej únie. V rámci všeobecnej ochrany osobných údajov predpisovej základne Slovenskej republiky sa bude Smernica uplatňovať:
1. pre spracúvanie osobných údajov v rámci činností, ktoré podliehajú právu Európskej únie tak nariadenie, ako aj zákon, s výnimkou 1. časti až 3. časti zákona.
2. pre spracúvanie osobných údajov v rámci činností, ktoré nepodliehajú právu Európskej únie zákon ako celok,
3. pre spracúvanie osobných údajov na účely plnenia trestného konania príslušným orgánom zákon, s výnimkou vybraných ustanovení 3. časti návrhu zákona

Základné princípy, ktoré sú predmetom riešenia GDPR

1.Zásada zákonnosti §6 – preveriť, či pri spracúvaní nedochádza k porušeniu základných práv dotknutej osoby. Zákonné dôvody spracovania osobných údajov: a)Evidencia ubytovaných hostí (§24, bod 1, zákon č. 253/1998 Z. z v znení neskorších predpisov) , t.j. Domová kniha, doba uchovania nie je určená - Meno - Priezvisko - Číslo občianskeho alebo pasu - Adresa trvalého pobytu - Doba ubytovania
b)Hlásenie cudzineckej polícii (zákon č. 404/2011), dopĺňa domovú knihu, doba uchovania je päť rokov - Meno - Priezvisko - Dátum narodenia - Číslo cestovného dokladu - Číslo víza - Začiatok a koniec pobytu
c) Zákon 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady, rieši vždy obec v rámci svojho VZN d)Zákon o DPH č. 222/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, § 74 písmeno b, doba uchovania je do konca kalendárneho roka , v ktorom uplynie desať rokov od skončenia roka, ktorého sa týkajú, uchovávajú sa údaje uvedené v zákone „meno a priezvisko príjemcu tovaru alebo služby alebo názov príjemcu tovaru alebo služby, adresu jeho sídla, miesta podnikania, prevádzkarne, bydliska alebo adresu miesta, kde sa obvykle zdržiava, a jeho identifikačné číslo pre daň, pod ktorým mu bol dodaný tovar alebo pod ktorým mu bola dodaná služba“
2.Zásada obmedzenia účelu §7 – overiť, či sa osobné údaje zbierajú na výslovne uvedený a oprávnený účel( zbierať len dáta ktoré sú definované v zákonoch platných pre ubytovacie zariadenie).
3.Zásada minimalizácie osobných údajov §8 - preveriť, či spracúvané osobné údaje sú primerané, relevantné a obmedzené na nevyhnutný rozsah. 4.Zásada správnosti §9 – spracúvané údaje musia byť správne a podľa potreby aktualizované
5.Zásada minimalizácie uchovávania §10 – mať určenú dobu pre uchovávanie osobných údajov so zohľadnením účelu ich spracúvania
6.Zásada integrity a dôvernosti §11 – posúdiť, či je zaručená primeraná bezpečnosť osobných údajov vrátane ochrany pred neoprávneným spracúvaním osobných údajov.
7.Zásada zodpovednosti §12 – prevádzkovateľ je zodpovedný za dodržiavanie základných zásad spracúvania osobných údajov, za súlad spracúvania osobných údajov so zásadami spracúvania osobných údajov a je povinný tento súlad so zásadami spracúvania osobných údajov na požiadanie úradu preukázať.
Novinky

Nie sú zadané žiadne novinky

Zobraziť všetky novinkyDenné menu

Sobota

Denné menu pre dnešný deň nie je zadané

Zobraziť celý týždeň